Protokoll för Kvinnliga Tandläkareklubben och stipendiefonden fört vid årsmötet den 14 mars 2024, Folktandvården Eastmaninstitutet, Stockholm

Styrelse

Ordförande Karin Röding 2022-2024
Vice ordförande, e-post ansvarig Susann Kähäri Anerfält 2023-2025
Skattmästare Annelie Lengheden 2023-2024
Klubbmästare Eva Hammarlund 2023-2024
Vice klubbmästare Marie Tullberg 2023-2025
Sekreterare Lia Alvan Lindquist 2023-2025
Sociala medier Ulrica Gidlund 2023-2025
Suppleant Hanna Bergström 2023-2024

Revisorer

Ann Lindunger 2022-2024
Idil Adlati Burt 2023-2025
Kornelia Johansson suppl. 2022-2024

Valnämnd

Agneta Bengtsson 2023-2025
Malin Ernberg 2022-2024
Gunilla Tivelius 2022-2024

Stipendiekommitté, utses av styrelsen

Karin Röding
Karin Garming Legert
Susann Kähäri Anerfält

Protokoll
1. Årsmötet öppnades av ordförande Karin Röding.

2. Val av två justeringskvinnor.
Till justeringskvinnor valdes Gunnel Hanses och Louise Ericson.

3. Föredragningslistan godkändes av mötet.

4. Ordföranden informerar
Tavlan med porträtt av Kvinnliga Tandläkareklubbens grundare Sigrid de Verdier är nu
donerad till Tandläkarmuséet och kommer senare att hängas på Tandläkarförbundets kansli.
En överenskommelse med muséet kommer att tecknas för att möjliggöra att Klubben kan låna
oljemålningen i anslutning till jubileer m.m.
Arbetet med hemsidan har fortsatt under 2023.
Klubben inledde byte av bank ifrån SEB till Handelsbanken under senhösten 2023.
Eftersom KTK av skattetekniska skäl har två organisationsnummer ett för Klubben och ett för
stipendiefonden behövs protokoll och firmatecknare för respektive organisation, se vidare
punkterna 14 och 15.

5. Skattmästarens redogörelse
Skattmästare Annelie Lengheden informerade om:
– Klubben
Kvinnliga Tandläkareklubben har god ekonomi, men har under 2023 gått med viss förlust
pga. att antalet betalande medlemmar har minskat. Vidare har samtliga genomförda möten
subventionerats av Klubben. Det gäller inte minst julmötet med inbjudna gäster som OF-
kören och Ola Jönsson som betalas av Klubben.
– Stipendiefonden
Kvinnliga Tandläkareklubbens Stipendiefond till Sigrid de Verdiers minne har haft en stabil
tillväxt av kapitalet under året.
Skattmästaren informerade om att byte av bank från SEB till Handelsbanken sannolikt
kommer att få vissa ekonomiska konsekvenser vid 2024-års bokslut.

6. Beslut att föra över 70 886 SEK från Stipendiefondens obligationskonto till KTK:s
transaktionskonto. Avser icke tidigare utbetalda stipendiemedel.
Beloppet avser icke tidigare utbetalda stipendiemedel som härrör sig långt tillbaka i tiden.
Mötet biföll överföringen till KTK:s transaktionskonto.

7. Klubbmästarens redogörelse
Klubbmästare Eva Hammarlund informerade med bilder ifrån klubbens hemsida om årets fyra
genomförda möten och om kostnader i samband med de ordnade mötena. Klubbmästaren
påpekade att kostnaderna har stigit avsevärt under de senaste åren. Klubben arbetar aktivt med
att få ned kostnaderna för varje aktivitet.

8. Verksamhetsberättelse för år 2023 (bifogas)
– Klubben – sekreterare Lia Alvan Lindquist läste upp verksamhetsberättelsen
– Stipendiefonden – ordförande Karin Röding läste upp verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelserna fastställdes av mötet.

9. Föreningsrevisorernas berättelse.
Klubbens revisor Ann Lindunger läste upp föreningsrevisorernas berättelse.

10. Frågan om ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning
Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning

11. Beslut att fastställa årsavgiften
– Föreslås vara oförändrad för år 2024, dvs. 400 SEK
Mötet tillstyrkte oförändrad årsavgift.

12. Inval av nya medlemmar.
Tre nya medlemmar valdes in: Stephanie Ammerman, Carina Fei och Emma Vikman. Emma
Vikman, som deltog på mötet erhöll KTK:s jubileumsskrift och pin, hälsades välkommen med
en applåd.

13. Valnämndens rapport
I tid att avgå
Från styrelsen: Karin Röding, Annelie Lengheden, Eva Hammarlund, Hanna Bergström suppl.
Från valnämnd: Malin Ernberg, Gunilla Tivelius
Från revisorer: Ann Lindunger, Kornelia Johansson suppl.

Valnämndens förslag
Till styrelsen: Omval av Karin Röding 1 år, Annelie Lengheden 2 år
Nyval av Hanna Bergström 2 år, Gunnel Hanses 2 år, Ulrica Gidlund suppl 1 år,
Stephanie Ammerman suppl 2 år (Eva Hammarlund önskar avgå)

Till revisorer: Omval av Ann Lindunger, Kornelia Johansson suppl; 2 år

Tillfrågade av styrelsen
Till valnämnden: Omval av Malin Ernberg, Gunilla Tivelius; 2 år

Mötet biföll valnämndens förslag.

14. Beslut att utse firmatecknare för Kvinnliga Tandläkareklubbens stipendiefond ”Sigrid de
Verdies minne” (org.nr 813600-1560)
Mötet beslöt att ordförande och skattmästaren är firmatecknare för stipendiefonden.

15. Beslut att utse firmatecknare för Kvinnliga Tandläkareklubben (org.nr 802001-9165)
Mötet beslöt att ordförande och skattmästaren är firmatecknare för Klubben.

16. Websidan/e-postregister
Vice ordförande Susann Kähäri Anerfält redogjorde för arbetet med medlemsregistret. Det
finns ca 330 mailadresser men endast ca 100 medlemmar betalade årsavgift för 2023.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

18. Årsmötet avslutades

Lia Alvan Lindquist Sekreterare
Karin Röding Ordförande

Justerat
Gunnel Hanses
Louise Ericson


Forskningsrapporter av KTK:s forskningsstipendiater 2023 till Sigrid de Verdiers minne

2024 är det 50 år sedan de första stipendierna delades ut. Punkten inleddes med en kort presentation om forskningsstipendiets historik av f.d. ordförande Gunilla Johnson, tillika stipendiat 1974.

Ulrica Gidlund
Oral hälsa hos patienter med långvarig ätstörning.
Ulrica var tvungen att lämna återbud.

Helena Arvidsson
Epitelial-mesenkymal plasticitetsmarkörer i oral cGVHD: Potential som biomarkör?

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå